REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB:S DATASKYDDSPOLICY

 

Detta sida utgör REITAN CONVENIENCE SVERIGE AB:s, org. nr. 556061-5790 (”REITAN”) dataskyddspolicy.

 1. ALLMÄNT OM INTEGRITET

På REITAN värnar vi om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid eftersträvar en hög nivå av dataskydd och ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Denna dataskyddspolicy förklarar hur REITAN samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av dataskyddspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. REITAN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att tillämplig dataskyddslagstiftning och de regler som gäller för insamling och användning av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid kontakta REITAN vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@reitanconvenience.se.

 1. OMFATTNING

De regler och rutiner som framgår av denna dataskyddspolicy tillämpas på dig som kund och gäller för all behandling av personuppgifter inom REITAN eller som sker på uppdrag av REITAN.

 1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är all slags information som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 1. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Inom REITAN gäller följande principer för all behandling av personuppgifter:

 • Personuppgifter får bara behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med vad som framgår av denna policy.
 • Personuppgifter får bara behandlas för särskilt fastställda ändamål.
 • Alla personuppgifter som REITAN samlar in ska vara relevanta. Fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det fastställda ändamålet får inte samlas in.
 • Personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Om det upptäcks att personuppgifter är felaktiga eller behandlas i strid med denna policy ska uppgifterna rättas eller raderas.
 • Personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det avsedda ändamålet.
 • Personuppgifter skyddas på lämpligt sätt. REITAN säkerställer att det finns lämplig säkerhetsnivå för personuppgifterna.
 1. VILKEN INFORMATION REITAN SAMLAR IN

Det är viktigt för REITAN att du får information om vilken information vi samlar in om dig som kund och varför vi gör det.

Nedanstående tabeller ger dig information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och varför.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter som kan behandlas Behandlingar som utförs
För att kunna tillhandahålla REITANs tjänster, t.ex. trådlös internetaccesslösning, Tidningsbutiken och Kupongbutiken samt för att kunna analysera och utveckla sådana tjänster.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Ip- och MAC- adress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex.vilken vara/produkt som har beställts)
 • Användaruppgifter för Mina Sidor (endast för medlemmar i kundklubb)
 • Leverans av produkt (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av reklamationsärenden
 • Beställningshistorik
 • Upprättande av statistik och analyser avseende användandet av REITANs tjänster

 

Laglig grund:
Fullgörandet av REITANs åtaganden och intresseavvägning. Insamling av dina
personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. leverera beställd produkt. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig användandet av tjänsten. Vissa personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Detta för REITAN har ett starkt intresse och behov av att kunna analysera och utveckla tjänsterna som REITAN tillhandahåller.

Lagringsperiod:
För att du ska kunna se din orderhistorik sparar vi uppgifterna så länge du är kund hos oss. Väljer du att radera ditt konto sparar REITAN enbart sådan information som krävs enligt lag och som högst under en period om 7 år i enlighet med bokföringslagen.

 

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter  Behandlingar som utförs
För att kunna fullgöra REITANs rättsliga förpliktelser.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för Mina Sidor (endast för medlemmar i kundklubb)
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av REITANs rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut (t.ex. penningtvättslagen, bokföringslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara)

 

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs vid behov enligt lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:
Till dess att köpet har genomförts eller den längre tid som krävs p g a lagkrav.

 

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter  Behandlingar som utförs
För att kunna hantera kundserviceärenden.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden

 

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:
1 år efter avslutat kundserviceärende. Om REITAN behöver kompletterande uppgifter för att kunna handlägga kundserviceärendet och kunden inte inkommer med efterfrågade uppgifter gallras personuppgifterna efter 1 år från det att kundserviceärendet inkom.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter  Behandlingar som utförs
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

 

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod:
Under den tid tävlingen/eventet (inkl. ev. utvärdering) pågår.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Personnummer
 • Videoinspelningar från kamerabevakning
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. besöks- och klickhistorik)
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, plattform)
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik)
 • Förhindrande av skräppostutskick, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra allmänna villkor/policys
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

 

Laglig grund:
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod:
Videoinspelningar från kamerabevakning sparas som högst 60 dagar från insamlandet. Köp- och användargenererade data samt teknisk data lagras för en tid om 50 månader från insamlandet, om ej nödvändigt att lagra för en längre period på grund av pågående utredning/rättslig process.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
Rekryteringsändamål.
 • Namn, Efternamn
 • Ålder
 • Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e-postadress, adress)
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga intyg
 • Resultat från eventuella tester
 • Information från referenser
 • Kommunikation med den arbetssökande
 • Intervjuer
 • Analys av arbetssökandes profil

 

Laglig grund:
Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att du ska vara med i rekryteringsprocessen

Lagringsperiod:
Så länge rekryteringsprocessen pågår. Ansökningshandlingar för framtida rekrytering sparas endast om den arbetssökande lämnat sitt samtycke till det.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att kunna lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster.
 • E-postadress
 • Skicka marknadsföring i form av nyhetsbrev via e-post

 

Laglig grund:
Samtycke. Samtycket inhämtas när du registrerar dig för nyhetsbrev

Lagringsperiod:
Så länge du samtyckt till att få nyhetsbrev och för en period om 30 dagar därefter.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att uppnå en hög säkerhet på vilka individer som har rätt att bl a utföra serviceuppdrag i butik.
 • Namn, Efternamn, telefonnummer, e-postadress, foto (frivilligt)
 • Identifiering och kontroll av uppdragstagare i butik

 

Laglig grund:
Intresseavvägning. Vårt intresse av att kunna upprätthålla en hög säkerhet i butik väger tyngre än den registrerades intresse.

Lagringsperiod:
Till dess att avtalsförhållandet med leverantören upphör.

 

Nedanstående tabeller ger dig information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig som är
medlem i vår kundklubb och för vilket ändamål.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna komma åt Mina Sidor.
 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Användarnamn och lösenord
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val
 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din identitet och ålder
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

 

Laglig grund:
Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgörs och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas, därefter sparas endast sådan information som krävs enligt lag.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att kunna hantera dina stämpelkort.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Registrering och beräkning av brons-, silver-, eller guldnivå och stämpelkort baserat på dina köp
 • Kommunikation kring dina stämpelkort
 • Automatisk överföring av stämpelkort till din profil så att du kan använda dessa vid köp

 

Laglig grund:
Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden.
 • Namn
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Medlemsnummer
 • Medlemsnivå
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. besökshistorik)
 • Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, förmåner kopplade till din medlemsnivå
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort för att du ska kunna få personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m

 

Laglig grund:
Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas.

Ändamål med behandling Kategorier av personuppgifter Behandlingar som utförs
Utvärdering av kundupplevelse.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex.
  adress, e-post och
  telefonnummer)
 • Ålder
 • Din korrespondens
 • Kommunikation i samband med utvärdering av en tjänst med produkt.
 • Analys av inkomna svar

 

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och vårt sortiment.

Lagringsperiod:
Uppgifterna bevaras så länge utvärderingen pågår, dock längst ett år efter att uppgiften samlades in.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du nedanstående rättigheter gentemot oss. Vid utövande av
dina rättigheter kan REITAN komma att be dig om viss kompletterande information, dels för att vi ska
kunna säkerställa att förfrågan kommer från rätt person, dels för att vi ska kunna tillhandahålla den
information du efterfrågar.

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att på begäran få information om vilka
  personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att vända dig till REITAN för att få felaktig eller icke-komplett
  information om dig själv rättad.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina
  personuppgifter i de fall datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för
  eller om du återkallar ditt samtycke. Det kan dock finnas legala skyldigheter eller annan grund
  som hindrar REITAN från att omedelbart radera delar av din data, t.ex. med hänsyn till
  bokförings- eller skattelagstiftning eller vid pågående rättsligt förfarande.
 • Rätt till begränsning. Under vissa förutsättningar kan du begära att behandlingen av dina
  personuppgifter begränsas om du t.ex. anser att de är felaktiga eller behandlas på ett olagligt
  sätt och du inte vill att samtliga personuppgifter ska raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa förutsättningar kan du begära att få ut de
  personuppgifter som du har tillhandahållit i ett maskinläsbart format, om inte tjänsten
  möjliggör att du själv kan ladda ner och exportera de personuppgifter som behandlas om dig.
 • Rätt att göra invändningar. Under vissa förutsättningar har du rätt att göra invändningar mot
  behandling av dina personuppgifter som rör dig. REITAN kommer då inte längre behandla
  sådana personuppgifter, såvida det inte finns starka berättigade skäl för behandlingen eller
  om det krävs för rättsliga anspråk t.ex. vid pågående tvist.
 1. GALLRING (HUR LÄNGE REITAN SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER)

REITAN sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se
mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 1. VILKA REITAN KAN KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL

REITAN kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla dina personuppgifter till REITANs samarbetspartners såväl inom som utanför EU/EES enligt vad som anges nedan. REITAN vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning med sådana utvalda parter. REITAN kan även komma att dela anonymiserad eller aggregerad data med tredje part, såsom annonsplattformar och sociala nätverkstjänster för att skapa och följa upp marknadsföring och kampanjer. Vidare kan anonymiserad eller aggregerad data delas med tredje part för omvärldsanalyser eller för statistiska ändamål.

Myndigheter: REITAN kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Personuppgiftsbiträden eller underleverantörer: Dina personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden och/eller underleverantörer (samarbetspartners) som tillhandahåller tjänster till REITAN, t.ex. IT-tjänster och support för att REITAN ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsbiträden och underleverantörer får inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part och får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än vad som följer av avtalet.

Butiksägare: Vid t ex klagomålsärenden kan REITAN komma att dela nödvändiga personuppgifter med aktuell butiksägare i syfte att REITAN ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

 1. VAR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Dina personuppgifter kan komma att behandlas såväl inom som utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer endast utlämnas till ett tredje land som säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt EU kommissionen eller om andra skyddsåtgärder har vidtagits för överföringen. REITANs personuppgiftsbiträden eller underleverantörer äger inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan. Då REITAN alltid värnar om att skydda din data kommer REITAN vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 1. RÄTTEN ATT LÄMNA KLAGOMÅL TILL INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

Om du har synpunkter på hur REITAN använder dina personuppgifter, vill utnyttja dina rättigheter eller har några frågor kan du kontakta REITAN på dataskyddsombud@reitanconvenience.se. Om du fortfarande skulle vara är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Uppdaterad 2021-03-28