REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV 7-ELEVEN- APPEN

 1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790 (”RCS”), tillhandahåller olika tjänster och erbjudanden via RCS applikation 7-Eleven (”Appen”). Genom att skapa ett konto och använda Appen godkänner du Villkoren och intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta.

 1. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Användande av Appen är kostnadsfritt. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Det är inte tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Appen.

Du måste vara minst 13 år för att ladda ner Appen. Barn under 18 år måste ha förälder eller vårdnadshavares godkännande för att använda Appen.

 1. ERBJUDANDEN, RABATTER OCH STÄMPLAR

Du kan få erbjudanden och rabatter i Appen. RCS beslutar om förutsättningarna för hur de tillhandahålls. Om du har registrerat ett betalkort i Appen kan du automatisk tjäna stämplar vid köp av vissa varor med det registrerade kortet. Flera stämplar avseende köp av en viss produkt kan genera ett erbjudande. Du kan maximalt få 30 stämplar per dag eller sådant antal stämplar som RCS vid var tid kan bestämma.

 1. DIGITALA KVITTON

I Appen kan du lagra dina kvitton i digitalt format. För att kunna lagra kvitton i Appen måste du registrera de betalkort som du handlar med hos 7-Eleven. Det gör du genom att klicka på ”Plånbok” och därefter ”Lägg till betalkort” eller genom att scanna QR-koden som finns på papperskvitto från 7-Eleven.

När du väljer att spara dina kortuppgifter för att kunna få stämplar och digitala kvitton sparas kortuppgifterna krypterat och säkert hos vår betalningspartner Adyen.

 1. UNDERHÅLL OCH BEGRÄNSNINGAR

RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till Appen.

RCS har för avsikt att all information i Appen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. RCS kan dock inte garantera tillgängligheten till Appen eller tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Appen. RCS kan inte ställas till svars om Appen ligger nere eller som någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen.

 1. AVTALSBROTT OCH ANSVAR

RCS har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Appen på ett sätt som kan orsaka RCS eller tredje man skada.

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar RCS inte för personskador, direkta eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, skadad eller förlorad data, information eller elektronisk värdehandling, utebliven sändning eller mottagande av data eller information, avbrott i affärsverksamhet eller andra affärsmässiga skador eller förluster som inte beror på RCS eller sådan omständighet över vilken RCS råder.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Appen och det material Appen tillhandahåller. Du får en tillfällig nyttjanderätt att använda Appen i enlighet med de funktioner som Appen möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller RCS särskilda, skriftliga godkännande får du inte analysera, modifiera, kopiera, dekompilera, dekonstruera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Appen och det material som Appen innehåller eller skapa produkter baserade på programvaran i Appen eller dess innehåll.

Ett intrång i någon av RCS immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR OCH RADERING AV KONTO

RCS har rätt att när som helst ändra Appen, Villkoren samt erbjudanden och rabatter.

Du kan när som helst med omedelbar verkan avsluta ditt konto och din användning av Appen. Dina uppgifter raderas då permanent och RCS kan inte återställa dem. Om du raderar ditt konto i Appen tar du även bort möjligheten att få tillgång till dina digitala kvitton.

 1. GÄLLANDE LAG

Villkoren ska tolkas enligt svensk lag.

Om du som kund vill framföra klagomål eller har andra synpunkter på dessa villkor är du välkommen att ta kontakt med oss enligt nedan. Du kan även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

 1. KONTAKT

Om du vill meddela ett fel, har synpunkter eller har några frågor om dessa villkor vänligen kontakta RCS genom kontaktformulär som du finner här.