Användarvillkor för Företagsbeställning på 7-eleven.se

 

1. ALLMÄNT
Dessa villkor för företagsbeställningar (”Villkoren”) gäller mellan företagskunder (”Kunden”) och REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB, org. nr. 556061-5790 (”RCS”) vid köp av varor och tjänster ur 7-Elevens sortiment (”Sortimentet”).

2. FÖRETRÄDARE FÖR KUNDEN
Genom att göra en företagsbeställning intygar företrädaren för Kunden (”Beställaren”) att hen har rätt att företräda Kunden och att inga hinder föreligger för att Kunden ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. RCS får vidta nödvändiga åtgärder för att bekräfta att Beställaren har rätt att företräda Kunden. Om Beställaren har vidtagit åtgärder utan rätt att företräda Kunden är Beställaren ansvarig gentemot RCS för den skada eller de kostnader som sådana åtgärder inneburit.

3. BESTÄLLNING
Kunden kan göra en beställningsförfrågan ur det Sortiment och enligt de leveransalternativ som RCS vid var tillfälle tillhandahåller. Efter att RCS mottagit en beställningsförfrågan bekräftar RCS mottagandet och påbörjar hanteringen av beställningsförfrågan. Om RCS kan leverera beställningen skickas en orderbekräftelse till den av Kunden uppgivna e-postadressen. Om RCS inte kan leverera hela eller delar av beställningen kontaktar RCS Kunden för att erbjuda alternativ eller informera om att beställningen nekas.

4. LEVERANS
Varorna levereras till Kunden på den tid och till den leveransadress som anges i orderbekräftelsen eller färdigställs för avhämtning på den tid och i den 7-Eleven butik som anges i orderbekräftelsen. Leveranstiden respektive tidpunkten för avhämtning kan komma att påverkas av trafik, väderförhållanden eller andra orsaker som ligger utanför RCS kontroll.

Det är Kundens ansvar att se till att RCS kan nå fram till Kundens dörr för leverans. Om Kunden har lämnat sitt godkännande lämnas Varorna utanför Kundens dörr. Om Kunden inte godkänt leverans utanför dörren måste Kunden vara tillgänglig på den angivna leveransadressen för att kunna ta emot ordern, om annat inte har angetts i beställningsförfrågan och bekräftats i orderbekräftelsen. Om Kunden önskat avhämtning i butik måste Kunden hämta ordern inom den tidsfrist som anges i orderbekräftelsen. Kunden ansvarar även för att vara tillgänglig på det telefonnummer som angivits i beställningsförfrågan. Om Kunden ej godkänt leverans utanför dörren och Beställaren eller annan representant för Kunden inte är tillgänglig för att ta emot beställningen, eller om Kunden inte hämtar beställningen inom utsatt tidsfrist, är RCS inte skyldigt att vidta ytterligare åtgärder för att leverera ordern. Kunden ska därvid erlägga betalning som att ordern är levererad/avhämtad.

RCS är inte ansvarigt för eventuell förlust eller skada på varor i ordern som uppstår efter leverans/avhämtning.

5. PRIS och BETALNING

Priser

Aktuellt pris för Sortimentet anges på 7-Elevens hemsida eller via de kanaler som RCS i övrigt använder för att saluföra Sortimentet. Priserna anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt och inkluderar inte avgifter för eventuell frakt. Slutligt pris för varorna och leveranskostnad anges i orderbekräftelsen.

Betalning

När Kunden gör en beställningsförfrågan ska en faktureringsadress till Kunden anges. Efter att ordern levererats eller avhämtats fakturerar RCS Kunden med 30 dagar betalningstid.

6. INNEHÅLL
För egentillredda eller förberedda varor ur Sortimentet finns information om varans ingredienser och eventuella allergener på 7-Elevens hemsida. Vid extra känslighet för kontakt med allergener uppmärksammas Kunden på att transport och tillredning kan komma ske tillsammans med andra Varor. Egentillredda eller förberedda måltider som finns tillgängliga för beställningsförfrågan tillreds och paketeras av underleverantörer som måste uppfylla Livsmedelsverkets krav och står under dess tillsyn.

7. PERSONUPPGIFTER
RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

8. REKLAMATIONER
Vid eventuella fel på de varor och tjänster som levererats uppmanas Kunden omgående kontakta RCS på foretag@7-eleven.se eller ansvarig kontaktperson hos RCS.

9. ANSVAR
Vardera parts ansvar för fel är begränsat till direkta skador. RCS ansvar för fel i en leverans är begränsat till ordervärdet på den aktuella leveransen.

10. KONTAKT
Vid frågor kontakta foretag@7-eleven.se eller ansvarig kontaktperson hos RCS.

11. FORCE MAJEURE
RCS ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som RCS inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, eller extrema väderleksförhållanden (t.ex. besvärligt vintervägunderlag, hög utetemperatur som påverkar fordons kylaggregat m.m.), eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, plötsligt fel på leveransfordon (”Force Majeure”) samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av Force Majeure. Såväl Kunden som RCS har rätt att häva bekräftad beställning som inte kan levereras inom avtalat leveransintervall på grund av Force Majeure.